Senioři KV ZO


Exkurze v hypermarketu Globus,  21.10.2014